ธนาคารไทยพาณิชย์ Kick off โครงการ CONNEXT ED ระยะที่ 2 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

               ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันอาศรมศิลป์ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 โรงเรียน ภายใต้การพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เวทีนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ Open Mind & School Mission” เพื่อเป็นการ Kick off โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ระยะที่ 2 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 50 โรงเรียน และพนักงานจิตอาสาของธนาคารฯ ที่ทำหน้าที่เป็น School Partner (SP) เข้าร่วมกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมทีมคณาจารย์จากสถาบันฯ และคุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสทำความรู้จัก รับรู้เป้าหมายและวิธีการทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้นวัตกรรมที่จะพัฒนาครูที่ห้องเรียนในรูปแบบ CRC (Classroom Reflection to Change) รวมถึงการกระตุ้นและเสริมพลังให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน รู้จักและเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ในฐานะผู้นำทางวิชาการที่จะมีส่วนสำคัญในการวางแผนสนับสนุน อำนวยการ ให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสนับสนุนครูผู้สอน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนและสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมของโครงการ CONNEXT ED ในพื้นที่นวัตกรรม ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาต่อจากนี้ สำหรับพนักงานจิตอาสาของธนาคารฯ ที่ทำหน้าที่เป็น School Partner รู้จักการเรียนรู้ เก็บข้อมูลโรงเรียนและนำกลับมาวิเคราะห์ เสนอแผนที่จะสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 

 

             นวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งออกเป็น 7 Modules ได้แก่ 1) นวัตกรรมเชิงระบบ (จิตศึกษา PBL PLC) 2) Montessori 3) Lesson Study & Open Approach 4) เพาะพันธุ์ปัญญา 5) Project Approach 6) Brain-based Learning (BBL) 7) การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งธนาคารและภาคีเครือข่ายได้คิดค้นขึ้น และนำมาดำเนินการกับโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED ระยะที่ 1 จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ก่อให้เกิดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

 


              ธนาคารฯ จะทำการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่ทดลองปฏิรูประบบการบริหารจัดการ หลักสูตรการประเมิน การประกันคุณภาพ การคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร และนำไปสู่การขยายผลในระดับจังหวัดต่อไป เป้าหมายที่สำคัญของธนาคารฯ ในการทำโครงการ CONNEXT ED ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทย โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญทางการศึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning โดยเริ่มที่จุดยุทธศาสตร์ของความสำเร็จที่สำคัญ คือ ห้องเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้ธนาคารฯ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนประชารัฐจำนวนรวม 65 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 โรงเรียน จังหวัดระยอง จำนวน 5 โรงเรียน และจังหวัดสตูล จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป