มูลนิธิสยามกัมมาจล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิสยามกัมมาจล” ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร โดยในระยะแรก มูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ธนาคารได้มอบหมายให้ มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเยาวชน ผ่านโครงการต่างๆ

 

 

scbf

มูลนิธิสยามกัมมาจล มีบทบาทในการกระตุ้นให้ “กลไก” การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสังคมไทยเกิดผลสำเร็จเร็วขึ้นและมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย คือ เยาวชนพัฒนาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นพลเมือง มีจิตอาสา และใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (Active Citizen)  โดยมูลนิธิฯ ทำงานกับ “คนรอบตัวเด็ก” 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1) ครู-อาจารย์ 

2) พ่อ แม่-ผู้นำชุมชน-ผู้นำท้องถิ่น (อปท.) 

3) องค์กรพัฒนาเอกชน 

4) หน่วยงานภาครัฐ 

5) แกนนำเยาวชน 

 

ให้มีทักษะการเป็น “ครูฝึก” (Coach) และเป็นแกนนำขับเคลื่อน (Change Agent) งานพัฒนาเยาวชนตามบริบทของตนเองให้เกิดผลสำเร็จ อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการถอดบทเรียน การสื่อสารผลงานสู่สังคม การเชื่อมโยงองค์กรภาคีอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนต่อยอดขยายผล หรือยกระดับงานให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbfoundation.com