SCB ชวนกันทำดี เพื่อน้อง

หากการพัฒนาเยาวชน เปรียบเหมือนการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศชาติ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก็คือ หัวใจของการพัฒนาองค์กร หนึ่งในค่านิยมองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์  คือ การสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม (Social Responsibility) พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ จึงได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้าน “จิตอาสา” และร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กัน 

1.6-do-good-for-children

SCB ชวนกันทำดี เพื่อน้อง เป็นการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่มุ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในโรงเรียน ได้แก่ 

 

  •  โครงการไทยพาณิชย์กับ 3 คุณ ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต - ปรับปรุงสุขอนามัยพื้นฐานให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น คุณปัญญา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องสมุด จัดหมวดหมู่หนังสือ    จัดทำสื่อการเรียนการสอน คุณค่าเงิน – ให้ความรู้ทางด้านการเงินผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

 

  • กิจกรรมพี่อาสาพาน้องเที่ยว โดยพี่ๆ จิตอาสาธนาคารพาน้องด้อยโอกาส/ทุพพลภาพไปเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์

 

ในแต่ละปีมีพนักงานจิตอาสาทั้งจากธนาคารและบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “SCB ชวนกันทำดี เพื่อน้อง” จำนวนกว่า 3,000 คน ต่อปี และธนาคารได้กำหนดทิศทางที่จะต่อยอดการดำเนินโครงการต่อไป ด้วยการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มลูกค้าธนาคาร และเครือข่ายภาคสังคม เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในภารกิจสร้างสรรค์เยาวชน “คนเก่ง” และ “คนดี”