คุณประภาศ คงเอียด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย แห่งสถาบันเนติบัณฑิตยสภาและระดับปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL. M.) จาก Harvard Law School University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณประภาศ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการธนาคาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านกฎหมาย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน รองปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

ปัจจุบันคุณประภาศ ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

อายุ

56

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยภา
 • ปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Programs สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555-2555

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอาญา

 

2555-2558

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

  2555-2561 กรรมการ ธนาคารออมสิน
  2556-2558 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  2558-2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  2558-2560 รองปลัด กระทรวงการคลัง
  2560-2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

  2561-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี