คุณประภาศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทยแห่งสถาบันเนติบัณฑิตยสภา และระดับปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL. M.) จาก Harvard Law School University ประเทศสหรัฐอเมริกา


คุณประภาศ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหารองค์กร และการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนองค์กร โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน รองปลัดและที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด


ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคาร คุณประภาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

อายุ

56

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 เดือน

การศึกษา

 • นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยภา
 • ปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Programs สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555-2558

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

  2555-2561 กรรมการ ธนาคารออมสิน
  2556-2558 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  2558-2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  2558-2560 รองปลัด กระทรวงการคลัง
  2558-2561 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  2560-2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

  2561-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี