คุณประภาศ คงเอียด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย แห่งสถาบันเนติบัณฑิตยสภา และระดับปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL. M.) จาก Harvard Law School University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณประภาศ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน รองปลัดและที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันคุณประภาศ ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

อายุ

56

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 เดือน

การศึกษา

 • นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยภา
 • ปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Programs สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555-2558

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

  2555-2561 กรรมการ ธนาคารออมสิน
  2556-2558 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการ บริษัทกรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  2558-2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  2558-2560 รองปลัด กระทรวงการคลัง
  2558-2561 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  2560-2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

  2561-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี