คุณปานทิพย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ และนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณปานทิพย์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคาร คุณปานทิพย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)

อายุ

58

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี