อายุ

58

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ 
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี