คุณวีระวงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทในสาขาเดียวกันจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นเนติบัณฑิตแห่งรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวีระวงค์ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัดกรรมการอิสระบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปัจจุบัน คุณวีระวงค์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 กันยายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 7 เดือน

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์ก (New York Bar Association)

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • The Executive Director Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2549-2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

  2552-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  2552-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  2556-2557 กรรมการอิสระ Frasers and Neave Limited ประเทศสิงคโปร์

 

2551-2560

กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

 

2557-2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  2558-2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2544-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

  2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2547-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สาราสินี จำกัด

 

2548-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด

 

2549-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พิชญารัตน์ จำกัด

 

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยักษา จำกัด

 

2554-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสิงคโปร์

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี