คุณวีระวงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทในสาขาเดียวกันจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้ยังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นเนติบัณฑิตแห่งรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณวีระวงค์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทต่าง ๆ อาทิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของธนาคาร คุณวีระวงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ Frasers Property Limited (ประเทศสิงคโปร์)

อายุ

63 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 กันยายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี 7 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์ก (New York Bar Association)

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการ บริษัท พิชญารัตน์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • กรรมการ บริษัท สาราสินี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ยักษา จำกัด
 • กรรมการอิสระ Frasers Property Limited (ประเทศสิงคโปร์)
 • กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี