อายุ

69 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี 2 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

 • Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Improving the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การแก้ไขวิกฤติสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand


ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี