คุณเกริก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ B.A. in Jurisprudence (Honors) จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็น เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple, London และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

คุณเกริก มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรระดับประเทศหลายแห่งโดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ปัจจุบันคุณเกริกยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระของบริษัท โอสถสภา จำกัด

อายุ

64

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 10 เดือน

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Improving the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552-2557

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

2555-2558

ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

2557-2558

ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

2557-2558

กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

2558-2559

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

 

2558-2560

กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

2558-2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

ไม่มี

 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี