อายุ

70 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

 • Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Class โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 3/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • Cyber Security and Technology Risk โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Exclusive Workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การแก้ไขวิกฤตสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • Digital Fraud 101 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Sustainability Executive Master Classes โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ McKinsey & Company

ประสบการณ์ทำงาน
 • รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ สภากาชาดไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี