คุณเกริก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ B.A. in Jurisprudence (Honors) จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple, London และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

คุณเกริก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรระดับประเทศหลายแห่ง อาทิ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบันคุณเกริกยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

อายุ

64

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 6 เดือน

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Improving the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552-2557

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

2555-2558

ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

2557-2558

ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

2557-2558

กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

2558-2560

กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

2558-2561

กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี