คุณเกริก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ B.A. in Jurisprudence (Hons) จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple, London และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

คุณเกริก เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกำกับดูแลและบริหารงานในองค์กรระดับประเทศหลายแห่ง โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงของธนาคาร คุณเกริก ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤฎีกา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 

อายุ

64

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 6 เดือน

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chartered Director Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Improving the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552-2557

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

2555-2558

ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

2557-2558

ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

2557-2558

กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

2558-2560

กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

2558-2561

กรรมการอิสระและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี