คุณเอกกมล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านเศรษฐศาสตร์จาก Dartmouth College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) จาก Harvard Graduate School of Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา


คุณเอกกมล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลาดเงินและตลาดทุน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538 ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547 ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


คุณเอกกมล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

อายุ

73

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 เมษายน 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี 1 เดือน

การศึกษา

  • A.B. (Magna Cum Laude) in Economics, Dartmouth College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • M.B.A. (Finance), Harvard Graduate School of Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2547-2558

ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

ไม่มี

 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี