คุณจรีพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

คุณจรีพร เป็นผู้ร่วมจัดตั้งบริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร คุณจรีพร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเออีกหลายบริษัท

อายุ

53 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการเทคโนโลยี
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 1 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • สัมมนาด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนระดับชาติ Battle Strategy EPISODE II : Don’t Waste a Good Crisis นสพ.ข่าวหุ้น
 • หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาวเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัส เตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี