คุณจรีพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

คุณจรีพร เป็นผู้ร่วมจัดตั้งบริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร คุณจรีพร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเออีกหลายบริษัท

อายุ

52

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการเทคโนโลยี
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 17/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 210/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 94/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2558-2562

กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด

  2561-25 มิ.ย. 62 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
  2561-2562 กรรมการ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
  - บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

29 ต.ค.58 -ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  9 ก.พ.61-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  9 ก.พ.61-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2546-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด

  2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด
  2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
  2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด

 

 

 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี