คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้คุณจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

 

คุณจรีพร เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเป็นผู้ร่วมจัดตั้งบริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านคลังสินค้าและโรงงานที่ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณจรีพร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวเอชเอมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักรวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในนามบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณจรีพรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในนามบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณจรีพรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเออีกหลายบริษัท

 

คุณจรีพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน