คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้คุณจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

 

คุณจรีพร เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเป็นผู้ร่วมจัดตั้งบริษัท  ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านคลังสินค้าและโรงงานที่ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณจรีพร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวเอชเอมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักรวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในนามบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณจรีพรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในนามบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณจรีพรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเออีกหลายบริษัท

 

คุณจรีพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อายุ

52

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 17/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 210/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 94/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2558-2562

กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด

  2561-25 มิ.ย. 62 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
  2561-2562 กรรมการ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
  - บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

29 ต.ค.58 -ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  9 ก.พ.61-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  9 ก.พ.61-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2546-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด

  2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด
  2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
  2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด

 

 

 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี