อายุ

79 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ธันวาคม 2542

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
 • กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
 • Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี