ดร. วิชิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ดร. วิชิต มีประวัติการทำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการทำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การทำงานด้านการธนาคารอีกครั้งในตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร. วิชิต ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร ปัจจุบัน ดร. วิชิต ดำรงตำแหน่ง นายกกรรมการและประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร ดร. วิชิต ได้นำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและนำพาองค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการทำธุรกิจในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งผลให้ธนาคารมีการเติบโตที่โดดเด่น อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจธนาคาร

 

อายุ

73

ตำแหน่งในธนาคาร

  • นายกกรรมการ
  • ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ธันวาคม 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ปี 5 เดือน

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2540-2560

ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2542-2560

กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี

 

2549-2560

กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2551-2558

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

  2559-2561 Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)
  2559-2562
Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

 

 

2558-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด

 

2562-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี