ดร. วิชิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ดร. วิชิต มีประวัติการทำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการทำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การทำงานด้านการธนาคารอีกครั้งในตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร.วิชิต ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการธนาคาร

อายุ

73

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ธันวาคม 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

18 ปี 9 เดือน

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2540-2560

ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2542-2560

กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี

 

2549-2560

กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2551-2558

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2549-ปัจจุบัน

กรรมการบริหารและการศึกษา สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

 

2549-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเผยอิง

 

2550-ปัจจุบัน

กรรมการกิตติมศักดิ์ สนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับ

 

2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ก-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด 

 

2558-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด 

 

2559-ปัจจุบัน

Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies

 

2559-ปัจจุบัน

Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี