ดร. วิชิต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจาก University of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ดร. วิชิต มีประวัติการทำงานที่ยาวนานในภาคการเงินการธนาคาร โดยเริ่มต้นการทำงานด้านการธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 และได้กลับเข้าสู่การทำงานด้านการธนาคารอีกครั้งในตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารรัตนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542 ดร. วิชิต ได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร ปัจจุบัน ดร. วิชิต ดำรงตำแหน่ง นายกกรรมการและประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร ดร. วิชิต ได้นำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและนำพาองค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการทำธุรกิจในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งผลให้ธนาคารมีการเติบโตที่โดดเด่น อีกทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากต่อธุรกิจธนาคาร

 

อายุ

75 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • นายกกรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ธันวาคม 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 ปี 1 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
 • Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
 • กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
 • Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการลู่ปั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี