ดร. ไพรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

 

ดร. ไพรินทร์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (กพม.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ดร. ไพรินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยีของธนาคาร ดร. ไพรินทร์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

อายุ

63

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร 
 • กรรมการเทคโนโลยี 

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology 

ประวัติการอบรม

 • Board that Make a Difference สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Anti-corruption Training for Corporate Directors and Executives สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552 – 2558

กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 

2552 – 2558

กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  2553 – 2558 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
  2553 - 2558 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2554 - 2558 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2554 - 2556 กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2554 - 2558 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  2554 - 2558 อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2556-2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2557-2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  2557-2558 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  2557-2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย
  2557-2558 ที่ปรึกษาประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2558-2560 ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
  2559-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2559-2560 กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
  2559-2560 กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2560-2560 กรรมการในคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  2555-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2558-2560 นายกสภาและประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
  2558-2560 ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  2558-2560 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
  2559-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
  2559-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2560-2560 กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
  2560-2560 กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
  2560-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2560-2560 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  2560-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2560-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
  2560-2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม
  2562-2562 ที่ปรึกษา สำนักนายกรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

 

 

 

 

 

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี