ดร. ไพรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

 

ดร. ไพรินทร์ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประธานสภา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (กพม.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ ดร. ไพรินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยีของธนาคาร ดร. ไพรินทร์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

อายุ

64 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหาร 
 • กรรมการเทคโนโลยี 

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 3 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Non-finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • Anti-corruption Training สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board that Make a Difference สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IOD Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
      
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายกสภาและประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
 • ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • Board of Directors for Oman Oil Company S.A.O.C.; Oman
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
 • คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี