อายุ

59

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Postgraduate Diploma in Information Management University of Strathclyde ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

 • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศวิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร
 • นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกัน
  และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญา ธรรมศักดิ์
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิ กรมบัญชีกลาง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนักบริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนักบริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี