โครงการ The DOTS: Hotel Game Changer

โปรแกรมอบรมสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม หรือผู้สนใจลงทุน หรือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 

 

กลับมาอีกครั้ง.....กับโครงการเดอะด็อทส์ จุดเชื่อมโยงความสำเร็จนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยรุ่นนี้เป็นหลักสูตรสำหรับธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการบริหารธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 – 13 สิงหาคม 2562 ฟรี! รับจำนวนจำกัด  

 

 

แนวคิด

 

เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศไทย และภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง การทำการตลาด และแข่งขันเรื่องราคาอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรุ่นใหม่จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรุ่นใหม่เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงได้จัดโครงการอบรมนักธุรกิจโรงแรมรุ่นใหม่ในชื่อ The DOTS: Hotel Game Changer เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจโรงแรมให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ผ่านการเรียนรู้และการเชื่อมโยง ด้วยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หน่วยงานราชการสนับสนุน และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม รวมถึงเพิ่มความรู้ในธุรกิจโรงแรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถนำมาปรับใช้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 

1.     เพื่อเตรียมความพร้อมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการบริหารและสืบทอดธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับตัวเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัย 2 ด้านสำหรับการทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • การทำการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  • การบริหารจัดการด้านต้นทุนในการบริหารธุรกิจ

2.     เพื่อสนับสนุน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

 

1.     เจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 25- 40 ปี

2.     มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมอย่างน้อย 1 ปี

3.     ธุรกิจมียอดขายต่อปีตั้งแต่ 30 - 500 ลบ.

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

1.      กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์นี้ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2562 – 13 สิงหาคม 2562

2.      ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสำหรับการส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกภายใน 2 วันทำการ หลังจากสมัคร

3.      กรุณาส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกและคลิปวีดีโอ ภายในวันที่16 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น.

4.      ทางโครงการจะแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

5.      ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลที่ได้รับ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 (หากมีผู้สละสิทธิ์ทางโครงการจะติดต่อลำดับสำรองทางโทรศัพท์ในวันที่ 4 กันยายน 2562)

 

เอกสารประกอบการคัดเลือก

 

1.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.    คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1-2 นาที โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • แนะนำตัวเอง
  • แนะนำธุรกิจของท่านโดยสังเขป
  • เล่าเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งใจไว้ในอีก 3 ปีข้างหน้า (Hotel Business Purpose)

 

ท่านสามารถส่งเอกสารมาได้ที่ email: smecustomer@scb.co.th


ระยะเวลาการอบรม

วันเปิดอบรม : วันที่ 19-20 กันยายน 2562 (เปิดโครงการ ณ SCB สำนักงานใหญ่ และกิจกรรม Team Building ณ จังหวัดชลบุรี)

 

วันอบรม : วันที่ 26 กันยายน 2562 ,วันที่ 3, 8, 10, 17, 24, 29, 31 ตุลาคม 2562, วันที่ 7, 14, 21 พฤศจิกายน 2562 (ณ SCB สำนักงานใหญ่ และสถานที่ที่ระบุ)

 

วันสิ้นสุดการอบรม : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (พิธีปิด ณ SCB สำนักงานใหญ่)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

SME Business Academy
คุณนภัสมน โทร. 02-795-6295
คุณสุทธวัฒน์ โทร. 02-795-6712
(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

หมายเหตุ

 

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามลำดับเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Team Building วันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรีได้ (ธนาคารจัดเตรียมรถบัสและที่พัก) หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรม และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ควรจะมีเวลาเข้าอบรมตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของระยะเวลาการอบรม