ค่าบริการ กลุ่มบริการด้านการค้าต่างประเทศและเงินโอนต่างประเทศย้อนหลัง