1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

เที่ยวคุ้มทุกเส้นทาง กับส่วนลดลีมูซีนสุดหรู

กับบัตร PLANET SCB

White Glove Service x บัตร PLANET SCB
รับส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อจองรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบินในประเทศไทย กับ White Glove Service - Global Limousine

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อจองรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบินในประเทศไทย ผ่านอีเมล whiteglove@worldrewardsolutions.com หรือ line official account @whitegloveservice หรือโทร 02 016 9950 โดยผู้ถือบัตรต้องชำระค่าบริการส่วนต่างด้วยบัตร PLANET SCB เท่านั้น รายละเอียดการได้รับส่วนลดตามช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายดังนี้
  1.1 สำหรับช่วงเวลาปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ยกเว้นช่วงเวลาพิเศษ (Blackout date) และต้องใช้บริการรถลีมูซีนให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
  • ผู้ถือบัตรต้องทำการสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนรับบริการ
  • รายละเอียดการรับส่วนลดดังนี้
   ส่วนลด รหัสส่วนลด ประเภทรถ
   30% WGSCB30ALP24 Toyota Alphard หรือเทียบเท่า
   15% WGSCB15PLANET24 รถประเภทอื่นๆ
  1.2 สำหรับช่วงเวลาพิเศษ (Blackout date) ได้แก่ ในช่วงวันที่ 6 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67, 1 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 และต้องใช้บริการรถลีมูซีนให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
  • ผู้ถือบัตรต้องทำการสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนรับบริการ
  • รายละเอียดการรับส่วนลดดังนี้
   ส่วนลด รหัสส่วนลด ประเภทรถ
   20% WGSCB20ALP24 Toyota Alphard หรือเทียบเท่า
   10% WGSCB10PLANET24 รถประเภทอื่นๆ
 2. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 3. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ White Glove Service ผ่าน line official account @whitegloveservice หรือโทร 02-016-9950
 4. ธนาคาร และ บริษัท ไวท์ โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ บริษัท ไวท์ โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่สุด
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ผู้โดยสารสามารถเลือกรับบริการรถรับ-ส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง โดยจะให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น ในกรณีใช้บริการนอกเหนือจากพื้นที่ให้บริการ ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ก่อนการใช้บริการ
 2. การใช้บริการรถลีมูซีน กำหนดจำนวนผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 2-3 ท่าน และ/หรือ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้ และไม่เกินขนาด 28 นิ้ว)
 3. ในกรณียกเลิกการสำรองบริการล่วงหน้าไม่ถึง 24 ชม. ก่อนเวลารับบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก โดยไม่คืนค่าบริการในเที่ยวการเดินทางครั้งนั้น
 4. กรณีรับผู้ใช้บริการขาเข้าจากสนามบิน พนักงานขับรถ จะรอพบท่านที่จุดให้บริการ เป็นเวลาสูงสุด 2 ชั่วโมงหลังจากเวลาเครื่องลงจริง ดังนี้
  • สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 (ผู้โดยสารขาเข้า) ระหว่างประตู 3 และประตู 4
  • สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 5
  • สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ จุดนัดพบชั้น 1 ประตู 11
  ทั้งนี้ หากท่านไม่แสดงตน หรือไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 2 ชั่วโมง ตามเวลาที่นัดหมายไว้ (No-Show) ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการแก่ท่านเรียบร้อยแล้ว
 5. กรณีรับผู้ใช้บริการจากที่พักไปยังสนามบิน พนักงานขับรถจะรอผู้ใช้บริการสูงสุดเป็นเวลา 30 นาที นับจากเวลานัดหมาย หากผู้โดยสารไม่แสดงตนตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้(No-Show) หรือพนักงานขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้ ภายใน 30 นาทีนี้ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้ และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการแก่ท่านเรียบร้อยแล้ว
 6. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลา อันมีสาเหตุมาจาก การเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือเกิดก่อการร้าย ผู้ให้บริการจะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทันที
 7. กรุณาแจ้งจํานวนผู้โดยสาร และกระเป๋าเดินทางในการจองการใช้บริการล่วงหน้าทุกครั้ง หากท่านขอเพิ่ม car seat, เพิ่มขนาดรถ, เพิ่มจํานวนกระเป๋าเดินทาง หรือเพิ่มจํานวนผู้โดยสาร โดยการเพิ่มกระเป๋าจะต้องไม่เกินขนาดของรถที่ให้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าบริการเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง
 8. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีผู้ร่วมเดินทาง และจำนวนกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่ได้แจ้งกับทางบริษัทฯ ณ เวลาที่ใช้บริการ ทางบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการโดยบุคคลที่สาม สามารถปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง