5 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รับความบันเทิงเต็มพิกัด เพียง 69 บาท ที่ VIU

เพียงจ่ายด้วยเงินบาทผ่านบัตร PLANET SCB

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 1. สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนในราคา 69 บาท/เดือน เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ จากราคาปกติ 119 บาท/เดือน เมื่อชำระเงินผ่าน Viu Website หรือ Viu Application
 2. ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิ์พิเศษเพื่อสมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยอายุสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือน มีอายุสมาชิก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัคร เช่น ผู้ถือบัตรสมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนในวันที่ 15 มกราคม 2564 ผู้ถือบัตรจะสามารถใช้บริการ Viu Premium แบบรายเดือน ได้ตั้งแต่วันที่15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
 3. สงวนสิทธิ์รับสิทธิ์พิเศษนี้ 1 ครั้งต่อ 1 Viu ID/ บัตร/เดือน
 4. จำกัด 600 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 18,000 สิทธิ์ ตลอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบ
 5. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนด้วยบัตร PLANET SCB และชำระเงินด้วยบัตร PLANET SCB ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยสามารถศึกษาวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://info.scb.co.th/Retail_Segment/PLANET_CARD/Howto_ViuPremium_PLANETSCB.pdf
 6. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Viu Application หรือ Viu Website ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น
 7. กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก Viu Premium อยู่แล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์ประโยชน์นี้ ผู้ถือบัตรต้องยกเลิกและสมัครสมาชิก Viu Premium ใหม่แบบรายเดือน โดยชำระเงินด้วยบัตร PLANET SCB จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์
 8. ผู้ถือบัตรที่สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนด้วยสิทธิ์ประโยชน์นี้ ระบบจะต่ออายุสิทธิประโยชน์นี้ให้โดยอัตโนมัติในราคาพิเศษ 69 บาท/เดือน เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละช่วงที่ผู้ถือบัตรสมัครไว้ โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บค่าสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนในราคาปกติ 119 บาท/เดือน โดยผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ยกเลิกความเป็นสมาชิก Viu Premium เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ Viu ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่
 9. กรณีความเป็นสมาชิก Viu ถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้
 10. เงื่อนไขการยกเลิก และการคืนเงิน เป็นไปตามที่ https://www.viu.com/ott/th/th/copyright-statement/terms-and-conditions กำหนด
 11. สิทธิ์ประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Viu ได้
 12. รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 13. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Facebook :: Viu Thailand หรือ E-mail :: enquiry.th@Viu.com
 14. ธนาคาร และ Viu ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Viu เป็นที่สุด
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้บัตร PLANET SCB ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777