1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568

จองทริปเที่ยวสนุก พักคุ้มทุกพิกัด

กับบัตร PLANET SCB

Agoda X PLANET SCB
รับส่วนลดสูง 7% เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ Agoda

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือบัตร") ที่ได้เปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับส่วนลดสูงสุด 7% เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ Agoda
  1.1 รับส่วนลด 5% เมื่อทำการจองโรงแรมหรือที่พักทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ https://www.agoda.com/planetscb และชำระเงินด้วยบัตร PLANET SCB ของธนาคาร
  • ช่วงเวลาในการจองระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักได้ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568
  1.2 รับส่วนลด 7 % สำหรับการจองโรงแรมหรือ ที่พัก ณ ประเทศที่กำหนด ผ่านเว็บไซต์ Agoda โดยมีช่วงระยะเวลาการจอง และช่วงเวลาการเข้าพัก ตามรายละเอียดดังนี้

  สำหรับการจองโรงแรม หรือ
  ที่พัก ณ ประเทศ
  ช่วงเวลาในการจองระหว่าง ช่วงเวลาที่สามารถเข้าพักได้
  สิงคโปร์ 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2567 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  สหราชอาณาจักร (United Kingdom), สหภาพยุโรป 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, อินโดนีเซียม มาเลเซีย 1 มีนาคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 1 มีนาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  สหรัฐอเมริกา 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 1 มิถุนายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 2. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทาง ณ ประเทศ ที่เข้าร่วมรายการ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา และจะต้องเป็นโรงแรมที่กำหนดให้ผู้จองชำระเงินล่วงหน้า ณ ขณะที่ทำการจองเท่านั้น ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความส่วนลดในขั้นตอนสุดท้ายก่อนยืนยันการจองหลังกรอกหมายเลขบัตร PLANET SCB ที่ถูกต้อง 16 หลักเท่านั้น
 3. ส่วนลดนี้เฉพาะสำหรับการจองโรงแรมและชำระเงินทันทีด้วยบัตร PLANET SCB ของธนาคารกับ Agoda เท่านั้น ไม่รวมถึงการชำระเงินที่โรงแรม
 4. ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 5. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ และไม่สามารถออกใหม่หรือทดแทนได้
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 7. ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Agoda
 8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ บริการใดๆ ของผู้ให้บริการ/ โรงแรม ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ www.agoda.co.th/info/agoda_faq.html หรือโทร. 02-625-9200 ทุกวัน
 9. ธนาคาร และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Agoda ที่สุด
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 11.