1 พฤษภาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

สมัครบัตร PLANET SCB รับส่วนลด 50%*

ที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

สำหรับผู้สมัครบัตร PLANET SCB รายใหม่! x Miracle Lounge
รับฟรี!! e-Coupon ส่วนลด 50% ค่าบริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับฟรี e-Coupon ส่วนลด 50% ค่าบริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตร PLANET SCB รายใหม่ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตร PLANET SCB มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 มกราคม 2567
 2. รับฟรี e-Coupon ส่วนลดค่าเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge โดยชำระส่วนต่างด้วยบัตร PLANET SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  • รับส่วนลด 50% (มูลค่าสูงสุด 750 บาท) สำหรับค่าบริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
  • รับส่วนลด 50% (มูลค่าสูงสุด 425 บาท) สำหรับค่าบริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมือง
  ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ราคาปกติ/ท่าน (บาท) ราคาพิเศษ/ท่าน (บาท)
  สนามบินสุวรรณภูมิ : ระหว่างประเทศ 1,500 750
  สนามบินสุวรรณภูมิ : ภายในประเทศ 1,000 500
  สนามบินดอนเมือง : ระหว่างประเทศ 850 425
  สนามบินดอนเมือง : ภายในประเทศ 700 350
  * ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชันของทาง Miracle Lounge
 3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและการใช้สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
 4. จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 700 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 6,300 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) โดยระบบจะเพิ่มสิทธิ์ในทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน
 5. ผู้ถือบัตรสามารถรับสิทธิ์ได้ หลังจากทำการเปิดใช้งานบัตร (Activate card) เรียบร้อยไปแล้ว 7 วัน โดยผู้ถือบัตรสามารถ SCAN QR เพื่อรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของ Miracle Lounge ณ สาขาที่เข้าใช้บริการ ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะแสดงบนแอป SCB EASY
 6. ผู้ถือบัตร นำ e-Coupon ที่ได้รับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการของ Miracle Lounge โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
 7. รหัสส่วนลดมีอายุการใช้งาน 180 นาที หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด รหัสส่วนลดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี หรือพิมพ์ใส่กระดาษทุกประเภท
 9. e-Coupon นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 10. สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ นานสูงสุด 2 ชั่วโมง / ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ Miracle Lounge กำหนด โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 11. กรณีมีเหตุขัดข้องของการใช้บริการของสายการบิน ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก
 12. ธนาคารและ Miracle Lounge ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับ e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • การไม่สามารถใช้ e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งาน e-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Miracle Lounge ทุกวันอาทิตย์ - เสาร์ ตลอด 24 ชม.
  • สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศ โทร. 02-134 6660-61 อีเมล: reservation@miraclelounges.com
  • สนามบินสุวรรณภูมิ ภายในประเทศ โทร. 02-134 6565 อีเมล: reservation@miraclelounges.com
  • สนามบินดอนเมือง ระหว่างประเทศ โทร. 02-535 7570 อีเมล: reservation.dmk@miraclelounges.com
  • สนามบินดอนเมือง ภายในประเทศ โทร. 02-535 7562 อีเมล: reservation.dmk@miraclelounges.com
 14. ธนาคาร และ Miracle Lounge ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Miracle Lounge เป็นที่สุด
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777