1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

 

ช้อปฟิน นั่ง Miracle Lounge ฟรี

เมื่อใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ กับบัตร PLANET SCB

*เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว รับฟรี! บัตรกำนัล Miracle Lounge มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท / เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร PLANET SCB ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เดือน ในช่องทางออนไลน์ หรือผ่านเครื่อง รูดชำระเงิน (EDC) ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินใดก็ได้
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทาง SMS สำเร็จ ด้วยการพิมพ์ PM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร PLANET SCB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรก โดยผู้ถือบัตรจะได้รับข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
 • สงวนสิทธิ์ 1 บัตร / 1 ท่าน / เดือน
 • จำกัด 1,200 สิทธิ์/เดือน โดยผู้ที่ได้รับฟรี บัตรกำนัล Miracle Lounge จะได้รับ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนไม่เกิน 45 วัน หลังจากเดือนที่ทำรายการตามเงื่อนไข รายละเอียดดังนี้
  เดือน รอบการคำนวณยอดใช้จ่าย SMS แจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไข
  มกราคม 2565 1 มกราคม 2565 – 31มกราคม 2565 ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2565
  กุมภาพันธ์ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565
  มีนาคม 2565 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 • บัตรกำนัล Miracle Lounge มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น หลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถใช้บัตรกำนัลได้
 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาที่ทำรายการ
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ นานสูงสุด 2 ชั่วโมง / ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ Miracle Lounge กำหนด โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • กรณีมีเหตุขัดข้องของการใช้บริการของสายการบิน ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Miracle Lounge โทร. 02-535-7562 (ดอนเมือง) 02-134-6660 (สุวรรณภูมิ) ทุกวันอาทิตย์ - เสาร์ ตลอด 24 ชม.
 • ธนาคาร และ Miracle Lounge ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Miracle Lounge เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

ณ สนามบินดอนเมือง ทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

 • Miracle Lounge International มี 2 แห่ง เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์เข้ามาก่อน
 • Miracle Lounge Domestic เปิดบริการเวลา 05.00 – 20.00 น. ทุกวัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์ Lounge อยู่ระหว่างทางเดินจาก Pier 4 ไป Pier 5

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี้

 • Miracle Lounge International
  • Concourse A Block 2, Level 3 (East Side) - First Class & Business Class
  • Concourse A1 Level 3 (East Side) - First Class & Business Class
  • Concourse C Level 3 (East Side) - First Class & Business Class
  • Concourse D Level 3 opposite Gate D5 - Business Class
  • Concourse D Level 3 opposite Gate D6 - First Class
  • Concourse F Level 3 (West Side) - Business Class
  • Concourse G Level 3 (West Side) - First Class
  • Concourse G Level 3 (West Side) opposite Gate G2- Business Class
  • Concourse G Level 4 (West Side) opposite Gate G2- First Class
 • Miracle Lounge Domestic เปิดบริการเวลา 05.00 – 19.00 น. ทุกวัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุด เอ็กซเรย์ ชั้น 4 ลงบันไดเลื่อน อยู่ระหว่างทางเลื่อน ชั้น 2 Concourse D