ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเงินโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) ภายใน 1 ชั่วโมง

 1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำคำขอใช้บริการโอนเงิน (Application for the Use of Funds Transfer Service) และ/หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนด (“คำขอใช้บริการ”) พร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้บริการให้ถูกต้องครบถ้วน (ถ้ามี) และให้บริการเฉพาะทำรายการโดยการตัดเงินจากบัญชีเท่านั้น
 2. การให้บริการไม่รวมรายการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงินบาท
 3. ให้บริการเฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ
 4. จำกัดการให้บริการเฉพาะลูกค้าธุรกิจ
 5. ช่องทางและเวลาการให้บริการของธนาคาร
  1. 5.1

   ธนาคารให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ณ สาขาธนาคารและศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

  2. 5.2

   กรณีส่งคำขอใช้บริการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบการขอใช้บริการ (ถ้ามี) ให้แก่พนักงานธนาคารครบถ้วนก่อนเวลา 15:30 น. ธนาคารจะดำเนินการส่งคำสั่งไปยังธนาคารผู้รับเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง นับแต่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน

  3. 5.3

   กรณีส่งคำขอใช้บริการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารประกอบการขอใช้บริการ (ถ้ามี) ให้แก่พนักงานธนาคารครบถ้วนหลังเวลา 15:30 น. เป็นต้นไป ให้ถือว่าเป็นการส่งคำขอใช้บริการ ในวันทำการถัดไป

 6. ค่าธรรมเนียมให้บริการเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ดาวน์โหลด : คำขอใช้บริการโอนเงิน (Application for the Use of Funds Transfer Service)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับบริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันในรูปแบบกระดาษภายใน 1 ชั่วโมง

 1. ผู้ขอต้องยื่นคำขอใช้บริการสินเชื่อพร้อมกับคำขอให้ธนาคารออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน โดยวงเงินหนังสือค้ำประกันต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท/ฉบับ หรือเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร และต้องเป็นวงเงินหนังสือค้ำประกันใหม่ (New Account) เท่านั้น
 2. วงเงินหนังสือค้ำประกันต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำที่ปลอดภาระ และเป็นกรรมสิทธิ์ในนามผู้ขอเต็มจำนวน
 3. ประเภทหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ให้บริการในแต่ละกลุ่มลูกค้า (ไม่รองรับการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ)
  1. 3.1

   กลุ่มผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ   ประเภทหนังสือสัญญาค้ำประกันที่ให้บริการ (ยกเว้นการค้ำประกันเงินกู้) ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (ตั้งแต่ 75 ถึง 500 ล้านบาท) ธุรกิจขนาดย่อย (น้อยกว่า 75 ล้านบาท)
   ทุกประเภทธุรกิจ รวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภทธุรกิจ ไม่รวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
   เพื่อค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา และการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญาค้ำประกันผลงาน
   เพื่อค้ำประกันสาธารณูปโภคสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
   เพื่อค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
   เพื่อค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน
   เพื่อค้ำประกันการชำระเงิน

  2. 3.2

   กลุ่มบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ธนาคารให้บริการเฉพาะหนังสือสัญญาค้ำประกันสาธารณูปโภค และค้ำประกันส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และค้ำประกันการทำงาน

 4. แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกันต้องเป็นแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันมาตรฐานของธนาคารที่เป็นภาษาไทย หรือแบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกันอื่นๆ ที่เป็นภาษาไทยตามที่ธนาคารกำหนด
 5. เวลาในการให้บริการขออนุมัติวงเงินและออกหนังสือสัญญาค้ำประกัน
  1. 5.1

   ให้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

  2. 5.2

   กรณีส่งคำขอใช้บริการก่อนเวลา 14:00 น. สามารถรับหนังสือค้ำประกันได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยต้องมารับหนังสือค้ำประกันก่อน 15:30 น.

  3. 5.3

   กรณีส่งคำขอใช้บริการหลังเวลา 14:00 น. ให้ถือว่าเป็นการส่งคำขอในเวลาให้บริการ ในวันทำการถัดไป

 6. การดำเนินการภายใน 1 ชั่วโมงของธนาคาร นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับคำขอที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จนถึงเวลาที่ธนาคารจัดพิมพ์หนังสือสัญญาค้ำประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่นับรวมเวลาในการตรวจสอบลายมือชื่อและตัวตนของผู้ขอ การส่งมอบหนังสือสัญญาค้ำประกัน และการรับชำระค่าธรรมเนียมของผู้ขอ
 7. การพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะอนุมัติวงเงินและออกหนังสือสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้ขอหรือไม่ก็ได้