1 พฤษภาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

สิทธิพิเศษในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB First และ SCB Prime

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ : รับสิทธิขอสมัครใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST และ SCB PRIME 

สิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST อายุบัตร 3 ปี เอกสิทธิ์ 3 ปี

 1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการขอสมัครใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามตารางด้านบน พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look Period) แล้ว โดยลูกค้าจะต้องใช้สิทธิในการขอสมัครใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST ภายในปีปฏิทินเดียวกับที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติเท่านั้น
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB FIRST เท่านั้น ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/insurance/wealth-credit-cards.html
 3. ในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST บัตรเครดิตและการใช้เอกสิทธิ์ SCB FIRST จะมีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้บนหน้าบัตรเครดิต
 5. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST บัตรเครดิตและการใช้เอกสิทธิ์ SCB FIRST จะมีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้บนหน้าบัตรเครดิต โดยลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ Flight upgrade เว้นแต่ ลูกค้ามีสินทรัพย์รวม* ณ วันที่อนุมัติบัตร หรือ ณ สิ้นเดือน (เดือนใดเดือนหนึ่งภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร) เฉลี่ย 1 เดือน หรือ มีสินทรัพย์รวมกับธนาคาร ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เมื่อเข้าเงื่อนไขในสิ้นเดือนใด ธนาคารจะเพิ่มสิทธิให้ลูกค้าสามารถใช้ Flight upgrade ได้ตามหน้าบัตรที่ลูกค้าได้รับอนุมัติและมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด (กรณีลูกค้าไม่ได้มีการเพิ่มสินทรัพย์ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะใช้บัตร SCB FIRST แบบไม่ได้รับสิทธิ Flight upgrade จนจบตามหน้าบัตรที่ได้รับอนุมัติ)
 6. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์ รวมถึงเอกสิทธิ Flight upgrade ลูกค้าสามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB FIRST ที่เว็บไซด์ https://www.scb.co.th/th/scbfirst.html หรือสอบถามที่ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788
 7. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 8. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 9. ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16 % ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเครดิต SCB FIRST หรือยกเลิกการใช้เอกสิทธิ์ SCB FIRST กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ และ/หรือ ลดยอดเงินค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีต่อๆ ไปลงจากค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีแรก ซึ่งมีผลให้ค่าเบี้ยประกันดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 11. ในกรณีที่บัตรเครดิต SCB FIRST ที่ได้รับตามข้อ 5 ครบกำหนด 3 ปี และลูกค้ามีความประสงค์จะคงการใช้เอกสิทธิ์ SCB FIRST ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดสินทรัพย์รวมกับธนาคาร ได้แก่ ยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือ และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ) และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระในแต่ละปี เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดสินทรัพย์รวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เอกสิทธิ์ SCB FIRST แก่ลูกค้า และ/หรือ ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB FIRST และ/หรือ เปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร

*สินทรัพย์รวม หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ) และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระในแต่ละปี 

สิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME อายุบัตร 3 ปี เอกสิทธิ์ 3 ปี หรือ อายุบัตร 2 ปี เอกสิทธิ์ 2 ปี

 1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการขอสมัครใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามตารางด้านบน พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look Period) แล้ว โดยลูกค้าจะต้องใช้สิทธิในการขอสมัครใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME ภายในปีปฏิทินเดียวกับที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติเท่านั้น
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB PRIME เท่านั้น ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/insurance/wealth-credit-cards.html
 3. ในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB PRIME ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB PRIME จะอนุมัติตามเงื่อนไขที่ลูกค้าสมัครเข้ามา ดังนี้
  • กรณีสมัครด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และมีสินทรัพย์รวม*กับธนาคาร มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท ณ วันที่ยื่นใบสมัครบัตรเครดิต ลูกค้าจะได้รับบัตรเครดิต SCB PRIME อายุ 3 ปี เอกสิทธิ์ 3 ปี
  • กรณีสมัครด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ลูกค้าจะได้รับบัตรเครดิต SCB PRIME อายุ 2 ปี เอกสิทธิ์ 2 ปี รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์ ลูกค้าสามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB PRIME ที่เว็บไซด์ https://www.scb.co.th/th/scbprime.html หรือสอบถามที่ SCB PRIME Service Center โทร 02-777-7555
 5. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 6. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 7. ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16 % ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเครดิต SCB PRIME หรือยกเลิกการใช้เอกสิทธิ์ SCB PRIME กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า ลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ และ/หรือ ลดยอดเงินค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีต่อๆ ไปลงจากค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีแรก ซึ่งมีผลให้ค่าเบี้ยประกันดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 9. ในกรณีที่บัตรเครดิต SCB PRIME ที่ได้รับตามข้อ 4 ครบกำหนด 3 ปี หรือ 2 ปี และลูกค้ามีความประสงค์จะคงการใช้เอกสิทธิ์ SCB PRIME ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดสินทรัพย์รวมกับธธนาคาร ได้แก่ ยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือ และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ) และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระในแต่ละปี เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIME ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดสินทรัพย์รวมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เอกสิทธิ์ SCB PRIME แก่ลูกค้า และ/หรือ ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB PRIME และ/หรือ เปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร

*สินทรัพย์รวม หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือหุ้นที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ) และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระในแต่ละปี