1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

สิทธิพิเศษในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB First และ SCB Prime

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการขอใช้บริการบัตร SCB FIRST และ SCB PRIME

สิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST

 1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการ ตามจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปีต่อกรมธรรม์ตามที่ระบุในตาราง และลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต รวมทั้งชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ลูกค้ามีสิทธิขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST โดยจะต้องนำส่งใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมเอกสารที่จำเป็นแก่ธนาคารตามขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตปกติ
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ 15 วัน (Freelook Period) แล้ว โดยลูกค้าจะต้องใช้สิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST ภายในปีเดียวกับที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขในการขอใช้บริการ ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/insurance/wealth-credit-cards.html หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลท่าน
 3. สิทธิประโยชน์นี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB FIRST ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการ ในครั้งนี้เท่านั้น
 4. ในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB FIRST ลูกค้าจะต้องนำส่งใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST บัตรเครดิตและการใช้สิทธิ SCB FIRST จะมีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้บนหน้าบัตรเครดิต
 6. ในกรณีที่บัตรเครดิต SCB FIRST ที่ได้รับตามข้อ 5 ครบกำหนด 3 ปี และลูกค้ามีความประสงค์จะคงการใช้สิทธิ SCB FIRST ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้สิทธิ SCB FIRST แก่ลูกค้า และ/หรือ ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB FIRST และ/หรือ เปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. กรณีลูกค้ามีบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นอยู่แล้ว จะได้รับบัตร SCB FIRST หรือบัตร SCB PRIME โดยใช้วงเงินเดียวกันกับบัตรเดิมที่มีอยู่
 8. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB FIRST, www.scb.co.th/th/scbfirst.html หรือสอบถามที่ SCB FIRST Service Center โทร. 02-7777788

สิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME

 1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการ ตามจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปีต่อกรมธรรม์ตามที่ระบุในตาราง และลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต รวมทั้งชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ลูกค้ามีสิทธิขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME โดยจะต้องนำส่งใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมเอกสารที่จำเป็นแก่ธนาคารตามขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตปกติ
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ 15 วัน (Freelook Period) แล้ว โดยลูกค้าจะต้องใช้สิทธิในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME ภายในปีเดียวกับที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติเท่านั้น ทั้งนี้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขในการขอใช้บริการ ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/insurance/wealth-credit-cards.html หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลท่าน
 3. สิทธิประโยชน์นี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB PRIME ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการ ในครั้งนี้เท่านั้น
 4. ในการขอใช้บริการบัตรเครดิต SCB PRIME ลูกค้าจะต้องนำส่งใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB PRIME ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุมัติบัตรเครดิต SCB PRIME บัตรเครดิตและการใช้สิทธิ SCB PRIME จะมีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้บนหน้าบัตรเครดิต
 6. ในกรณีที่บัตรเครดิต SCB PRIME ที่ได้รับตามข้อ 5 ครบกำหนด 3 ปี และลูกค้ามีความประสงค์จะคงการใช้สิทธิ SCB PRIME ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิ SCB PRIME แก่ลูกค้า และ/หรือ ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB PRIME และ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. กรณีลูกค้ามีบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นอยู่แล้ว จะได้รับบัตร SCB FIRST หรือบัตร SCB PRIME โดยใช้วงเงินเดียวกันกับบัตรเดิมที่มีอยู่
 8. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB PRIME, www.scb.co.th/th/scbprime.html หรือสอบถามที่ SCB PRIME Service Center โทร. 02-7777555

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 3. ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 5. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บัตรกำนัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
 6. การใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามเงื่อนไขที่โลตัส หรือผู้ออกบัตรของขวัญกำหนด
 7. สำหรับรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 8. ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง
 9. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันชีวิตของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 10. ลูกค้าควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และทำประกันชีวิตทุกครั้ง
 11. เพื่อประโยชน์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เว็บไซต์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “fwd.co.th” และ/หรือช่องทางที่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 12. ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำรายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้า ได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย