บ้านมือสองทรัพย์ธนาคาร

หากคุณมองหาบ้านมือสองหลุดจำนอง (ทรัพย์ธนาคาร) บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า สภาพดี ทำเลดี ราคาพิเศษ เราขอมอบสิทธิพิเศษให้แก่คุณ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อบ้านมือสองทรัพย์ธนาคาร

ค้นหาบ้านมือสอง ที่ถูกใจ และนัดหมายเปิดบ้าน

จัดเตรียมเอกสารเสนอซื้อและรอผลอนุมัติ 3-5 วันทำการ
เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อทรัพย์สิน NPA และคำเสนอซื้อทรัพย์สิน NPA
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เงินประกันการซื้อทรัพย์สิน NPA

นัดทำสัญญาจะซื้อขายและนัดโอนกรรมสิทธิ์

 • วันทำสัญญาจะซื้อจะขายวางเงินมัดจำ 20% ของราคาอนุมัติขาย โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วัน กรณีไม่วางเงินมัดจำโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย
 • นัดโอนกรรมสิทธิ์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล นัดล่วงหน้า 7 วันทำการ (ยกเว้นทรัพย์ประเภทห้องชุด) ส่วนทรัพย์ประเภทห้องชุด และทรัพย์ต่างจังหวัด นัดล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • วันโอนกรรมสิทธิ์ ชำระเงินส่วนเที่เหลือเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านมือสองทรัพย์ธนาคาร

ธนาคารมีวงเงินกู้เพิ่มเพื่อใช้ตกแต่ง และซ่อมแซมบ้านได้

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท
 • กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้น

ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อทรัพย์สิน
 2. เงินประกันการซื้อทรัพย์ (แคชเชียร์เช็ค) มูลค่าตามประกาศของธนาคาร

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 2. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน


ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 2. ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 3. สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า


ผู้มีอาชีพอิสระ

 1. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม