ขั้นตอนการสร้าง QR WeChat

 




 

 

ข้ันตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR

 

ข้ันตอนที่ 2

เลื่อนไปทางขวา เพื่อไปยังหน้าจอ QR WeChat ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และกดสร้าง QR

 

ข้ันตอนที่ 3

ระบบจะแสดง QR WeChat ตามจำนวนเงินที่ระบุ