จุดเด่น

 

ประกันภัยการเดินทาง ที่คุ้มครอง การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล กระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย ระหว่างการเดินทาง

อุ่นใจกับการเดินทาง

อุ่นใจกับการเดินทาง

อุ่นใจกับการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก กับความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาการเดินทาง สูงสุด 5 ล้านบาท
คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง สูงสุด 5 ล้านบาท
สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

มีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้

 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 2.  การรักษาพยาบาลจากบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 3.  ผลประโยช์รายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลต่างประเทศ
 4. . การบอกเลิกการเดินทาง / การล่าช้าของเครื่องบิน / การจี้เครื่องบิน / การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว / การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 6. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านที่เกิดจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย
 7. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
 8. ที่อยู่ที่คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เป็นที่อยู่ที่ระบุตามบัตรประชาชน หากต้องการเปลี่ยนแปลง แจ้ง บมจ. เทเวศประกันภัย โทร. 1291 กด 2

 

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 6 เดือน - 80  ปีบริบูรณ์
 2. รับประกันภัย สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
       2.1ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางในการสมัครทำประกันภัย
       2.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางในการสมัครทำประกันภัย
 3. ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ดังนี้
       3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 14 ปี ให้ความคุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
        3.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ถึง 80 ปี ให้ความคุ้มครอง 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
 5. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 6. สำหรับแผนประกันภัยรายเที่ยว ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน นับแต่วันเริ่มคุ้มครองวันแรก
 7. สำหรับแผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้งระยะเวลาเอาประกันภัย
 8. ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 3 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทาง กลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 3 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทยหรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 9. การเดินทางล่าช้าในต่างประเทศ กรณีกำหนดเดินทางโดยเครื่องบินของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจาก กำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบิน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจาก สภาพอากาศ, ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน, การนัดหยุดงานหรือการประท้วงของลูกจ้างสายการบิน บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับทุก ๆ 6 ชั่วโมงของการล่าช้าในต่างประเทศ แต่รวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครองกรณีการเดินทางล่าช้า หากจุดที่ออกเดินทาง คือ ประเทศไทย และการยกเลิกการเดินทางของสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, อิหร่าน, ซูดานเหนือ และอัฟกานิสถาน
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ใดๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินทาง หรือการเดินทาง โดยขัดต่อคำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตให้รักษาโรคหรือผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย (รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย)
 3. รายละเอียดสำหรับเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และความคุ้มครองตามแผนประกันภัยนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ