จุดเด่น

อุ่นใจกับการเดินทาง

อุ่นใจกับการเดินทาง

อุ่นใจกับการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก กับความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลาการเดินทาง สูงสุด 5 ล้านบาท
คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง สูงสุด 5 ล้านบาท
สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

.มีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น

สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้

 

 

 • รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 1. การชดเชยอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
 2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)
 3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปรับบุตร กลับประเทศไทย
 4. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง / การล่าช้าของเครื่องบิน / การจี้เครื่องบิน / การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน
 5. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว / การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 6. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน ที่เกิดจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย
 7. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 6 เดือน - 80  ปีบริบูรณ์
 2. รับประกันภัย สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
  2.1ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นคนไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางในการสมัครทำประกันภัย
  2.2 ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางในการสมัครทำประกันภัย
 3. ความคุ้มครองการชดเชยอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ดังนี้
  3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 14 ปี ให้ความคุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ถึง 80 ปี ให้ความคุ้มครอง 50%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
 5. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 6. สำหรับแผนประกันภัยรายเที่ยว ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน นับแต่วันเริ่มคุ้มครองวันแรก
 7. สำหรับแผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้งระยะเวลาเอาประกันภัย
 8. ระยะเวลาเอาประกันภัย
  ความคุ้มครองเริ่มต้น แล้วแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดขึ้นหลังสุด
  -  ก่อนผู้เอาประกันภัยออกนอกประเทศ 3 ชั่วโมง หรือ
  -  ตามระยะเวลาที่ทำรายการในระบบสำเร็จ
  ความคุ้มครองจะสิ้นสุด แล้วแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จะเกิดขึ้นก่อน
  -  เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือ
  -  ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย หรือ
  -  วันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ ที่เวลา 24.00 น.

 9. การเดินทางล่าช้าในต่างประเทศ กรณีกำหนดเดินทางโดยเครื่องบินของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจาก กำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการบิน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน เนื่องจาก
  - สภาพอากาศ, ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน, การนัดหยุดงานหรือการประท้วงของลูกจ้างสายการบิน
  - บริษัทฯ จะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับทุกๆ 6 ชั่วโมงของการล่าช้าในต่างประเทศ แต่รวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย  ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  - ไม่คุ้มครองกรณีการเดินทางล่าช้า หากจุดที่ออกเดินทาง คือ ประเทศไทย และการยกเลิกการเดินทางของสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  ทั้งนี้ ความคุ้มครองการล่าช้าของเครื่องบิน ไม่คุ้มครองหากสาเหตุการล่าช้าเกิดในประเทศไทย
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 11. จำกัดการทำประกันภัยกับ บมจ. เทเวศประกันภัย 1 ท่านต่อ 1 ฉบับเท่านั้น (นับรวมกรมธรรม์ทุกช่องทาง ของ บมจ.เทเวศประกันภัย โดยตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. ประเทศที่ไม่คุ้มครอง : เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, อิหร่าน, ซูดานเหนือ และอัฟกานิสถาน
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือเป็นผลสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุ หรือเหตุการณ์ใดๆ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินทาง หรือการเดินทางโดยขัดต่อคำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตให้รักษาโรค หรือผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย (รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย)
 3. รายละเอียดสำหรับเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และความคุ้มครองตามแผนประกันภัยนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศส่วนบุคคลเทเวศ แบบพิเศษ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ