จุดเด่น

คืนครบ เบี้ยฯ ที่จ่ายไม่หาย

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา แม้จะเคลมค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชย หรือโรคร้ายแรง

ดูแลครอบคลุม คุณและครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวร่วมใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ สูงสุด 5 คน*

เพิ่มค่ารักษากรณีโรคร้ายแรง

วงเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมทั้ง OPD IPD หากเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง**

รักษาตัวในรพ. ไม่ขาดรายได้

รับเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวที่รพ. ในฐานะผู้ป่วยใน 500 - 15,000 บ.ต่อวัน***

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ตอบคำถามสุขภาพเพียง 3 ข้อ และเบี้ยฯ คงที่ไม่ปรับตามอายุ

ประกันสุขภาพ OPD เหมาจ่าย

  • ผู้ที่อยากดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว แต่ไม่อยากจ่ายเบี้ยสุขภาพแยกเป็นรายคน
  • ผู้ที่มีความต้องการความคุ้มครองสุขภาพ แต่ไม่อยากเสียเงินทิ้ง หากไม่ได้เคลมหรือเคลมน้อยกว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไป
  • ผู้ที่มองว่าบางปีไม่ได้ป่วย และอยากสะสมผลประโยชน์ไปใช้ในปีถัดไป
  • ผู้ที่มีความกังวลเรื่องโรคร้ายแรง หรือรายได้ที่ขาดหายไประหว่างการเจ็บป่วย

*สำหรับแผนเบี้ยประกันภัยรายปี 300,000 - 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยสามารถให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัว (ตามคำนิยามของผู้ร่วมเอาประกันภัยที่กำหนดในกรมธรรม์) ร่วมใช้ผลประโยชน์วงเงินค่ารักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ค่าดูแลและรักษาสายตา ค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพ) ได้สูงสุด 5 คน รวมผู้เอาประกันภัย โดยระบุเพิ่มสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 4 คน ในใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน - 75 ปี ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาเอาประกันภัย หรือสูงสุดถึงอายุ 85 ปี พร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทต่อคน (โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้เอาประกันภัย เท่านั้น)

**3 โรคร้ายแรง ได้แก่โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

***ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

หมายเหตุ : เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามแผนที่เลือกซื้อและความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด

แผนประกันนี้ประกอบด้วยสัญญาหลักซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

Download Brochure

  • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง