วิธีซื้อประกันการเดินทาง


1. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ประกัน บนแอป SCB EASY

2. เลือก ประกันการเดินทาง

3. เลือกประเทศปลายทาง วันที่ต้องการความคุ้มครอง และกดปุ่ม คำนวณเบี้ยประกันภัย

4. เลือกแบบแผนประกันที่ต้องการ

5. ดูรายละเอียดความคุ้มครองแล้วกดปุ่ม ซื้อออนไลน์

6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่ม ยืนยันข้อมูล

7. กรอกรหัสผู้แนะนำประกันและส่วนลด (ถ้ามี) และกดปุ่ม ชำระเงิน