รายละเอียดเงินฝาก

เป็นรูปแบบการฝากเงินที่มีกำหนดระยะเวลาฝาก 1 เดือน เงินฝากประจำนี้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นจะนำดอกเบี้ยสุทธิ รวมเข้าเป็นเงินต้น (จ่ายแบบดอกเบี้ยทบต้น) และฝากต่อให้ในระยะเวลาฝากเดิม ต่อไปโดยอัตโนมัติ หากผู้ฝากมีความจำเป็น ก็สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ โดยหากถอนรายการใดก่อนครบกำหนดจะต้องถอนทั้งรายการ และธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากรายการนั้น ๆ
บริหารเงินได้ในแบบของคุณ

บริหารเงินได้ในแบบของคุณ

คล่องตัวด้วยระยะเวลาฝากแบบสั้น ด้วยเงินฝากประจำ 1 เดือน
ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงต่ำ

ผลตอบแทนแน่นอน ไม่ต้องกังวลกับดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอน ตามกำหนดระยะเวลาที่คุณฝาก

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.