รายละเอียดเงินฝาก

บัญชีฝากประจำที่ ให้คุณสามารถเลือกที่จะฝากเงินได้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ฝากประจำระยะสั้น ฝากประจำระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ ใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
เลือกระยะเวลาได้

เลือกระยะเวลาได้

ฝากสั้น ฝากยาว คุณเลือกได้ โดยคุณเลือกที่จะออมเงินได้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน หรือ 36 เดือน
ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงต่ำ

วางใจกับผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่คุณฝาก และคุณยังสามารถนำเงินฝากดังกล่าวค้ำประกันสินเชื่อได้อีกด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.