แจ้งยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต เอสซีบีเอ็ม (SCB M VISA DEBIT)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจในการใช้บริการบัตรเดบิต เอสซีบีเอ็ม (“บัตรเดบิต SCB M”) กับธนาคารด้วยดีเสมอมา

อย่างไรก็ดี เนื่องจากความตกลงระหว่าง ธนาคาร และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (“เดอะมอลล์กรุ๊ป”) ในการออกบัตรเดบิตร่วมกันจะครบกำหนดและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2567 ธนาคารจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า บัตรเดบิต SCB M ของท่าน จะสามารถใช้งานหรือทำธุรกรรมการเงิน รวมถึงรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เท่านั้น และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บัตรเดบิต SCB M ของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และผลของการยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต SCB M ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ท่านยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเดบิต SCB M ดังต่อไปนี้ได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

 • ส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป หรือที่กรูเมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป*
 • รับคะแนนสะสม M Point 2 คะแนน ทุก 25 บาท เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป หรือที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com*
 • รับคะแนนสะสม M Point 1 คะแนน ทุก 25 บาท เมื่อใช้จ่ายร้านค้าอื่น ๆ ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ VISA*
 • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.scbmcard.com หรือ www.scb.co.th

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและเดอะมอลล์กรุ๊ปกำหนด

ผลของการยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต SCB M หลังจากวันที่ 31 มกราคม 2567

 • ไม่สามารถใช้บัตรเดบิต SCB M ในการชำระค่าสินค้า บริการ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ร้านค้า หรือช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ได้
 • ไม่สามารถใช้บัตรเดบิต SCB M ในการกดเงินสด โอนเงิน หรือบริการอื่น ๆ ที่เครื่อง ATM หรือช่องทางอื่น ๆ ได้
 • การผูกบัตรเดบิต SCB M เพื่อหักชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ (Automatic Direct Debit) เช่น ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ หรือค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในวันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งยกเลิกการใช้บริการหักชำระเป็นรายเดือน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัตรเดบิตที่ใช้ภายใต้บริการดังกล่าวกับผู้ให้บริการนั้น ๆ ด้วยตนเอง
 • การยกเลิกบัตรเดบิต SCB M ไม่ได้มีผลกระทบต่อบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิต SCB M แต่อย่างใด ท่านยังคงสามารถใช้บัญชีเงินฝากต่อไปได้ตามปกติ
 • ท่านยังคงสามารถใช้คะแนนสะสม M Point ที่คงเหลืออยู่ได้ตามปกติ ในฐานะสมาชิก M Card ผ่านบัตร M Card ตามเงื่อนไขที่เดอะมอลล์กรุ๊ปกำหนด โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card Application หรือ www.mcardmall.com และ M Card Contact Center โทร. 02-789-5555 ได้ทุกวัน (เวลา 10.00 น. – 19.00 น.)
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิต SCB M ด้วยตนเองภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรให้แก่ท่านทันที แต่หากเป็นกรณีที่บัตรถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรให้แก่ท่านภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการใช้งานบัตรเดบิต ท่านสามารถขอใช้บริการบัตรเดบิต LET’S SCB ของธนาคารใบใหม่ เพื่อทดแทนบัตรเดบิต SCB M ใบเดิมได้ โดยธนาคารขอมอบสิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ามูลค่า 100 บาท โดยท่านสามารถขอใช้บริการบัตรใหม่ผ่าน 2 ช่องทางของธนาคาร ดังนี้

 1. ช่องทางแอปพลิเคชัน SCB EASY เพียงทำรายการขอใช้บริการบัตรเดบิตใบใหม่ และกรอกโค้ดส่วนลด LET100 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งบัตร)
 2. ช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เพียงนำบัตรเดบิต SCB M ใบเดิม บัตรประจำตัวประชาชน และสมุดคู่ฝากที่ผูกกับบัตร (ถ้ามี) ไปติดต่อขอใช้บริการบัตรเดบิตใบใหม่ที่ธนาคารสาขาใดก็ได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 (สามารถขอใช้บริการบัตรเดบิต LET’S SCB เพื่อทดแทนบัตรเดบิต SCB M ใบเดิมได้ทุกสาขา โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นสาขาภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป หรือสาขาที่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ สาขาที่เคยขอใช้บริการบัตรเดบิต SCB M)

ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดูแลและให้บริการท่านในโอกาสต่อไป หากท่านมีข้อสสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเดบิต SCB M ติดต่อ SCB M Contact Center โทร.1295 กด 2 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสะสม M Point ติดต่อ M Card Contact Center โทร. 02-789-5555 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต LET’S SCB ติดต่อ SCB Contact Center โทร. 02-777-7777 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทาง SCB Connect "คุยกับมณี" ติดต่อ Live Agent ได้ทันที