ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนทั้งแบบเงินสกุลบาท และเงินตราสกุลต่างประเทศแก่ผู้ส่งออก เพื่อซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตหรือจัดเตรียมสินค้าตามข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้าจากผู้นำเข้าในต่างประเทศ ภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit: L/C), ตั๋วเงินเรียกเก็บ (bills for collection: B/C) หรือเงินโอนต่างประเทศขาเข้า (open account)
ผู้ส่งออกสามารถใช้เอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อ
เมื่อ SCB ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากธนาคารผู้นำเข้าแล้ว จะหักลบภาระสินเชื่อจากเงินที่ได้รับ และแจ้งให้ผู้ส่งออกทราบ พร้อมนำเงินส่วนที่เหลือฝากเข้าบัญชีผู้ส่งออก

จุดเด่นของบริการ

รับเงินเข้าบัญชีภายใน 3 ชั่วโมง 1
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
1 สำหรับการยื่นแบบคำขอสินเชื่อ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา 16.00 น.

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เสริมสภาพคล่อง
ช่วยให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตหรือจัดเตรียมสินค้า โดยสามารถบริหารสินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการรับชำระค่าสินค้าได้
เลือกสกุลเงินได้
เพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต ด้วยการเลือกขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
ประหยัด
ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง เมื่อส่งคำขอสินเชื่อ packing credit ผ่านช่องทางออนไลน์
ยืดหยุ่น
ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อขอสินเชื่อเป็นเงินสกุลต่างประเทศ โดยสามารถเลือกจองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหรือใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันได้ด้วยตนเองผ่าน SCB Trade Net
รับข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้ส่งออกจะได้รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการสินเชื่อคงค้าง วันครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย พร้อมดอกเบี้ยจ่าย 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note)
  • เอกสารประกอบกรณีขอสินเชื่อก่อนส่งสินค้า (pre-shipment)
  • ต้นฉบับ Letter of credit (L/C)
  • ใบสั่งซื้อสินค้า (purchase order) หรือสัญญาซื้อขาย (sales contract)
  • ใบรับรองคลังสินค้า (stock) หรือใบรับจำนำสินค้า
  • เอกสารประกอบกรณีขอสินเชื่อหลังจากส่งสินค้าแล้ว (post-shipment)
  • สำเนาตั๋วแลกเงิน (bill of exchange) และเอกสารการขนส่ง
  • ใบกำกับราคาสินค้า และเอกสารการขนส่ง

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ