ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการเรียกเก็บเงินแบบ open account collection โดยจะส่งเอกสาร เช่น invoice, packing list, bill of lading ฯลฯ ที่ผู้ส่งออกนำมายื่นหลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ SCB เรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าผ่านธนาคารผู้นำเข้าในต่างประเทศ
SCB มีบริการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามคำสั่งเรียกเก็บก่อนส่งเอกสารไปยังธนาคารผู้นำเข้า
เมื่อได้รับชำระเงิน SCB จะแจ้งผู้ส่งออกเพื่อนำเงินเข้าบัญชี

จุดเด่นของบริการ

ส่งเอกสารเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารผู้นำเข้าในต่างประเทศได้ภายใน 4 ชั่วโมง 1
ให้บริการด้วยความถูกต้องและเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
1 สำหรับการยื่นแบบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา 16.00 น.

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ส่งเอกสารรวดเร็ว
SCB จะส่งเอกสารไปเรียกเก็บทันทีเมื่อได้รับคำขอใช้บริการถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลา 16.00 น.
มั่นใจได้
SCB ทำหน้าที่ส่งเอกสาร และติดตามการชำระเงินแทนผู้ส่งออก
รับข้อมูลอัตโนมัติ
รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการตั๋วเงินรอเรียกเก็บ พร้อมข้อมูลคู่ค้า และธนาคารที่เรียกเก็บเงิน 2
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเงิน open account 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • เอกสารประกอบคำขอเรียกเก็บเงิน เช่น ใบกำกับสินค้า (invoice), ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (packing list), ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange), ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (bill of lading) เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ