ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าแล้ว และยื่นเอกสารให้กับ SCB เพื่อส่งไปเรียกเก็บเงินกับธนาคารผู้เปิด L/C ที่เป็นตัวแทนของผู้นำเข้าสินค้า
SCB จะตรวจเอกสารตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใน L/C เพื่อผู้ส่งออกสามารถแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน (กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารนั้นผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนด) เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุแห่งการถูกปฏิเสธชำระเงิน
หลังจากส่งเอกสารเรียกเก็บไปยังธนาคารผู้เปิด L/C เรียบร้อยแล้ว SCB จะแจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารพร้อมทั้ง courier number ให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล 2
เมื่อธนาคารผู้เปิด L/C โอนเงินค่าสินค้ามายัง SCB เรียบร้อยแล้ว SCB จะแจ้งผลการเรียกเก็บเงินให้ทราบแล้วนำเงินเข้าบัญชีผู้ส่งออก

จุดเด่นของบริการ

มั่นใจตรวจ L/C ถูกต้อง ส่งเอกสารเรียกเก็บเงินไปยังคู่ค้าทั่วโลกได้ภายใน 4 ชม. 3
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (certified documentary credit specialist: CDCS) ที่ให้บริการและพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
3 สำหรับการยื่นแบบคำขอเรียกเก็บเงินตาม L/C และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา 16.00 น.

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ถูกต้อง
มั่นใจได้ว่าเอกสารเรียกเก็บเงินถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใน L/C ด้วยบริการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้าต่างประเทศของ SCB ช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธชำระเงิน
ครอบคลุม
สามารถส่งตั๋วเรียกเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
มั่นใจได้
SCB ทำหน้าที่ติดตามการชำระเงินแทนผู้ส่งออก
เพิ่มสภาพคล่อง
เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ด้วยการขอให้ SCB รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารลูกหนี้การค้าภายใต้ L/C ได้ทั้งแบบมีสิทธิไล่เบี้ยหรือไม่มีสิทธิไล่เบี้ย 4
รับข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้ส่งออกจะได้รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการรอเรียกเก็บ และ L/C ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน พร้อมข้อมูลคู่ค้า และธนาคารที่เปิด L/C 5
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการตั๋วเรียกเก็บตาม L/C 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • เอกสารประกอบคำขอเรียกเก็บเงิน เช่น ใบกำกับสินค้า (invoice), ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (packing list), ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange), ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (bill of lading) เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ