ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าให้กับผู้ส่งออกที่มีข้อตกลงรับชำระเงินจากผู้นำเข้าแบบ bills for collection (B/C)
เมื่อผู้ส่งออกส่งสินค้าแล้ว จะรวบรวมเอกสารการค้าจัดส่งให้กับ SCB เพื่อส่งต่อไปยังธนาคารผู้นำเข้า เพื่อให้ผู้นำเข้าดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับมอบเอกสาร โดยทั่วไปจะมีเงื่อนไขอยู่ 2 กรณี คือ
  • ชำระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (documents against payment: D/P)
  • รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อขอรับเอกสาร (documents against acceptance: D/A)
เมื่อ SCB ส่งเอกสารเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารผู้นำเข้าแล้ว SCB จะแจ้งรายละเอียดการส่งเอกสารพร้อมทั้ง courier number ให้กับลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล 1
เมื่อธนาคารผู้นำเข้าได้รับชำระเงินและโอนเงินมายัง SCB แล้ว SCB จะแจ้งผลการเรียกเก็บให้ทราบเพื่อนำเงินเข้าบัญชีลูกค้า

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านเอกสารการค้าต่างประเทศของ SCB
แจ้งผลการตรวจเอกสาร พร้อมทั้งส่งเอกสารไปยังธนาคารผู้นำเข้าภายใน 4 ชั่วโมง 2
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
2 สำหรับการยื่นแบบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลา 16.00 น.

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

ถูกต้อง
มั่นใจความถูกต้องด้วยบริการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้าต่างประเทศของ SCB
ครอบคลุม
สามารถส่งตั๋วเรียกเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายธนาคารพันธมิตรทั่วโลก
มั่นใจได้
SCB ทำหน้าที่ส่งเอกสาร และติดตามการชำระเงินแทนผู้ส่งออก
เพิ่มสภาพคล่อง
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทหากคุณขอให้ SCB รับซื้อหรือซื้อลดเอกสารลูกหนี้การค้า 3
รับข้อมูลอัตโนมัติ
รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการตั๋วเงินรอเรียกเก็บ พร้อมข้อมูลคู่ค้า และธนาคารที่เรียกเก็บเงิน 4
สะดวก
ช่วยลดภาระการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมบริการตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก 5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • เอกสารประกอบคำขอเรียกเก็บเงิน เช่น ใบกำกับสินค้า (invoice), ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (packing list), ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange), ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (bill of lading) เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ