ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ส่งออกที่ส่งสินค้าและยื่นเอกสารเรียกเก็บเงินให้กับ SCB แล้ว ทั้งภายใต้วิธีการชำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit: L/C) และตั๋วเงินเรียกเก็บ (bills for collection: B/C) โดย SCB จะให้สินเชื่อไม่เกินจำนวนเงินที่เรียกเก็บตามมูลค่าเอกสารเมื่อผู้ส่งออกยื่นคำขอให้ SCB รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารดังกล่าว 1
สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตามเอกสาร โดย SCB สามารถให้บริการได้ใน 17 สกุลเงินตราต่างประเทศหลัก
SCB จะส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้นำเข้า และเมื่อได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะนำมาหักลบภาระสินเชื่อที่มีอยู่กับ SCB
หมายเหตุ:
1 ระยะเวลาการรับซื้อ/ซื้อลดเอกสาร
กรณีไม่ได้ให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้นำเข้า (ตั๋ว sight)
SCB จะต้องได้รับการชำระเงินจากผู้นำเข้าหรือ issuing bank ภายใน 30 วันนับจากวันรับซื้อ มิฉะนั้น SCB จะโอนภาระสินเชื่อนั้นเป็นหนี้เกินกำหนดชำระ (past due)
กรณีให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้นำเข้า (ตั๋ว term)
จะนับระยะเวลาตามเครดิตทางการค้า คือ นับจากวันซื้อลดเอกสารจนถึงวันครบกำหนดชำระ (maturity date)

จุดเด่นของบริการ

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว ตามมูลค่าของเอกสารที่ยื่นเรียกเก็บ
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (certified documentary credit specialist: CDCS) ที่ให้บริการและพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เสริมสภาพคล่อง
SCB รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้ B/C และ L/C ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออก โดยสินเชื่อที่ได้รับจะมีระยะเวลาสอดคล้องกับวงจรธุรกิจตามข้อมูลการซื้อขายสินค้าที่ระบุในเอกสารเรียกเก็บเงิน
ต่อยอดธุรกิจ
ช่วยขยายฐานการค้าของผู้ส่งออกด้วยการสนับสนุนการขายภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) กับคู่ค้าทั่วโลก รวมถึงการค้ากับตลาดใหม่ที่มีความเสี่ยงสูง
รับเงินเร็ว
SCB รับซื้อได้ทันทีทั้งเอกสารที่มีข้อผิดพลาด และไม่มีข้อผิดพลาด
รับข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้ส่งออกจะได้รับอีเมลสรุปรายการภาระสินเชื่อคงค้าง พร้อมวันครบกำหนดชำระเงินและอัตราดอกเบี้ย 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • เอกสารประกอบคำขอเรียกเก็บเงิน เช่น ต้นฉบับ L/C หรือ amendment L/C (ถ้ามี) ใบกำกับสินค้า (invoice), ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (packing list), ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange), ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (bill of lading) เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ