ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการรับซื้อลดเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยที่ผู้ส่งออกให้เครดิตทางการค้า (usance L/C) แก่ผู้นำเข้า
SCB จะรับซื้อลดเอกสารส่งออกนั้นหลังจากที่ธนาคารผู้เปิด L/C ยืนยันจะชำระเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ (acceptance for payment on the maturity date) แล้วเท่านั้น
ผู้ส่งออกสามารถขายลดเอกสารส่งออกดังกล่าวให้กับ SCB ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
ผู้ส่งออกจะได้รับเงินตามมูลค่าของเอกสารส่งออกหักด้วยดอกเบี้ยคิดลด (discount rate) โดย SCB จะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนผู้ส่งออก จากการผิดนัดหรือการไม่ชำระเงินของธนาคารผู้เปิด L/C รวมถึงรับความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งธนาคารผู้เปิด L/C (country risk) ด้วย 1
หมายเหตุ:
1 Country risk หมายรวมถึง ความเสี่ยงทางการเมือง (political risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลของประเทศนั้นจำกัดการเข้าออกของเงินทุน (transfer risk)

จุดเด่นของบริการ

รองรับการรับซื้อลดแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย ครอบคลุมธนาคารผู้เปิด L/C มากกว่า 800 ธนาคาร ในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และมีการขยายขอบเขตการให้บริการออกไปอยู่เสมอ ๆ 2
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
2 ผู้ส่งออกควรตรวจสอบกับ SCB ว่า สามารถให้บริการรองรับความเสี่ยงของธนาคารผู้เปิด L/C และความเสี่ยงของประเทศที่ตั้งของธนาคารผู้เปิด L/C สำหรับเอกสารส่งออกฉบับนั้น ๆ ได้หรือไม่ โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ RM หรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหรือ trade sales

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เสริมสภาพคล่อง
SCB รับซื้อ/ซื้อลดเอกสารภายใต้ L/C ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนหลังส่งสินค้า
รับเงินเร็ว
รับเงินทันที ไม่ต้องรอถึงวันครบกำหนดชำระเงินตาม L/C SCB จะติดตามการชำระเงินแทนลูกค้า
ลดความเสี่ยง
ผู้ส่งออกสามารถเปลี่ยนลูกหนี้การค้า (Account Receivables) เป็นเงินสด โดยไม่กระทบวงเงิน
เพิ่มโอกาสธุรกิจ
ขยายฐานการค้ากับคู่ค้าทั่วโลกได้มากขึ้น เพราะ SCB สามารถรับความเสี่ยงของธนาคารผู้เปิด L/C ได้กว่า 800 ธนาคาร ในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • ต้นฉบับเลตเตอร์ออฟเครดิต (original L/C) และคำแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (amendment L/C) (ถ้ามี)
  • เอกสารเรียกเก็บเงินภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิต เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (invoice), ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (packing list), ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange), ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (bill of lading) เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ