อายุ

64 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี 7 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)


การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง
 • กรรมการและรองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย
 • กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 • ของตนเอง

ร้อยละ 0.0

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี