พันตำรวจเอกธรรมนิธิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน พันตำรวจเอกธรรมนิธิ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงาน พระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง กรรมการและรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการของบริษัทต่างๆ ดังนี้ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท มงคลชัย จำกัด บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด บริษัท สยามสินธร จำกัด บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด และบริษัท ดอยคำ จำกัด กรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิสยามกัมมาจล

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2540-2560

รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2560-ปัจจุบัน

รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

 

2560-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง

  2561-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัย จำกัด

  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

  2561-ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิโครงการหลวง

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี