พันตำรวจเอกธรรมนิธิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และปริญญาโท Public Administration จาก Western Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2560 พันตำรวจเอกธรรมนิธิ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร พันตำรวจเอกธรรมนิธิ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง กรรมการและรองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และประธานและรองประธานกรรมการบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย 

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2540-2560

รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2560-ปัจจุบัน

รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

 

2560-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง

  2561-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัย จำกัด

  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

  2561-ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิโครงการหลวง

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี