พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ปัจจุบัน พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อายุ

60

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2540-2560

รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2560-ปัจจุบัน

รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

 

2560-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง

  2561-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

  2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัย จำกัด

  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

  2561-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

รองประธาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

  2561-ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิโครงการหลวง

 

2561-ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี