โครงสร้างผู้ถือหุ้น

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล

วันที่ 14 กันยายน 2566

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ  
หุ้นบุริมสิทธิ 
ยอดรวม  
คิดเป็น  
ร้อยละ 
1 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 3,380,400,433 2,877,080 3,383,277,513 99.53
2 BNP PARIBAS, PARIS, ZURICH BRANCH
973,226
- 973,226
0.03
3 บริษัท บี.วี. โอลดิ้ง จำกัด

904,000

- 904,000
0.03
4 น.ส.เนื้อทิพย์ ลืออำรุง

547,000

- 547,000
0.02
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 525,130
- 525,130 0.01
6 CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED 464,494 4,000 468,494 0.01
7 นายพิบูล สุวรรณศิลป์ 292,310 10,000 302,310 0.01
8 หม่อมหลวงรองฤทธิ์ ปราโมช 300,000 - 300,000 0.01
9 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ 235,228 4,472 239,700 0.01
10 นายสมศักดิ์ นานา
216,463
-
216,463 0.01
11 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 10,808,791 629,571
11,438,362 0.33
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว  

3,395,667,075

3,525,123
3,399,192,198
100.00
           
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (หุ้น)  

3,392,306,961

3,486,496
3,395,793,457
99.90
  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว (หุ้น)  
3,360,114
38,627
3,398,741 0.10
  รวมจำนวนหุ้น  

3,395,667,075

3,525,123
3,399,192,198
100.00

หมายเหตุ :  สัดส่วนการถือหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ)

 

 

รายละเอียดหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ
รายการ รายละเอียด
จำนวน 3,395,667,075 หุ้น (ณ วันที่ 14 กันยายน 2566)
ผู้ออก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หุ้นบุริมสิทธิ
รายการ รายละเอียด
จำนวน 3,525,123 หุ้น (ณ วันที่ 14 กันยายน 2566)
ผู้ออก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะสำคัญของบุริมสิทธิ

1. มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ ดังนี้:

1.1 ในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมาย และการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฎหมาย ภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้วธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิก่อน ในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปีของราคาหุ้นบุริมสิทธิที่กระทรวงการคลังซื้อครั้งแรก (ราคา 26.00 บาท)

1.2 หุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับเงินปันผลครบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญได้

1.3 ในปีใดก็ตามที่ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 1.1 ธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

1.4 ในกรณีที่เงินกำไรที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิได้ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิตามจำนวนกำไรที่มีอยู่ และสามารถจ่ายได้นั้นทั้งหมดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละรายถืออยู่

1.5 หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล

2. ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่อยู่ก่อนกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ธนาคารจะลดทุนในส่วนของหุ้นสามัญก่อน ในกรณีที่มีการลดทุน เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันเนื่องมาจากสินทรัพย์ที่มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังเข้าเพิ่มเงินกองทุน ธนาคารจะลดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ ในการรับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ

3. บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ธนาคารในครั้งแรก (วันที่ 10 พฤษภาคม 2542) เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยให้มีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญและให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

4. หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้น พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืน ตามเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  

อัตราการใช้สิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น (จากธนาคาร)
ราคาใช้สิทธิ ไม่มี
วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 30 มิถุนายน 2542
กำหนดเวลาการใช้สิทธิ ทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน., 30 กันยายน, 31 ธันวาคมของทุกปีโดย
1. การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 มีนาคม
2. การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 มิถุนายน
3. การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 กันยายน
4. การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 ธันวาคม
วิธีการใช้สิทธิ 1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)
2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) ภายในเวลาทำการ
3. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.1 ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารกำหนด
3.2 ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้นบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด)
3.3 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันยื่นเอกสาร พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
สถานที่ใช้สิทธิ 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
    ชั้น 1 Tower B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
    กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999 (TSD Call Center)

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์(Broker)
    เฉพาะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

 

ผลประกอบการปี

ประเภท เงินปันผล

วันที่จ่าย

อัตราหุ้นละ 

(บาท)

เงินปันผลรวม

(บาทต่อหุ้น)

ร้อยละของกำไรสุทธิ

2566 ระหว่างกาล 26 กันยายน 2566 2.50    
2565 เงินปันผล 31 มีนาคม 2566 11.07 12.57 78.8
  ระหว่างกาล 27 ตุลาคม 2565 1.50    
  เงินปันผลจากกำไรสะสม 29 กันยายน 2565   17.94544 -
2564 เงินปันผล 22 เมษายน 2565 2.63 4.06 38.8
  ระหว่างกาล 23 กันยายน 2564 1.43    
2563 เงินปันผล 7 พฤษภาคม 2564 2.30 2.30 28.7
2562 เงินปันผล
22 เมษายน 2563 4.00 6.25 52.5
  ระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) 14 กุมภาพันธ์ 2563 0.75    
  ระหว่างกาล 13 กันยายน 2562 1.50    
               2561                   เงินปันผล 3 พฤษภาคม 2562 4.00 5.50 46.7
                  ระหว่างกาล 20 กันยายน 2561 1.50    
2560 เงินปันผล 3 พฤษภาคม 2561 4.00
5.50
43.3 
  ระหว่างกาล
19 กันยายน 2560 1.50
   
2559 เงินปันผล 9 พฤษภาคม 2560 4.00  5.50  39.3
  ระหว่างกาล 16 กันยายน 2559  1.50    
2558 เงินปันผล  3 พฤษภาคม 2559  4.00  5.5 39.6 
  ระหว่างกาล  18 กันยายน 2558  1.50     
2557 เงินปันผล  30 เมษายน 2558  4.5 6.00  38.2 
  ระหว่างกาล  19 กันยายน 2557  1.50     
2556 เงินปันผล  2 พฤษภาคม 2557  3.75 5.25  35.5 
  ระหว่างกาล  20 กันยายน 2556  1.50     
2555 เงินปันผล  3 พฤษภาคม 2556  3.50  4.50  38.0 
   ระหว่างกาล  21 กันยายน 2555  1.00    
2554  เงินปันผล 4 พฤษภาคม 2555   2.50   3.5 38.3/3 
   ระหว่างกาล 16 กันยายน 2554  1.00      
2553 เงินปันผล 4 พฤษภาคม 2554 2 3 42.1
  ระหว่างกาล 16 กันยายน 2553 1    
2552 เงินปันผล 28 เมษายน 2553 2.5 2.5 40.9
2551 เงินปันผล 28 เมษายน 2552 2 2 32
2550 เงินปันผล 28 เมษายน 2551 2 2 39
2549 เงินปันผล 30 เมษายน  2550 2 2 51.0/2
2548 เงินปันผล 28 เมษายน 2549 2 3 54.0/1
  เงินปันผลพิเศษ 28 เมษายน 2549 1.00    
2547 เงินปันผล 28 เมษายน 2548 2 2 36
2546 เงินปันผล 30 เมษายน 2547 1.4 1.4 36

 

 
1. เงินปันผลอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36 ของกำไรสุทธิปี 2548) และเงินปันผลพิเศษอีก 1.00 บาท รวมเป็น 3.00 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิปี 2548) เนื่องในโอกาสธนาคารครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งธนาคาร
2. คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำไรสุทธิปี 2549 บวกสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 5,100 ล้านบาท ซึ่งตั้งตามหลักเกณฑ์การกันสำรองใหม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีสากล (IAS) 39  
3. คำนวนจากกำไรสุทธิ ซึ่งไม่รวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน  

 

 

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 2,500,000,000 หุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2542 โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 และผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราการใช้สิทธิ คือ หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น ตามกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี นั้น

 

บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ครบกำหนดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ซึ่งตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 3(3) กำหนดไว้ว่าหากครบกำหนดระยะเวลาบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันทีโดยให้มีสิทธิอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

 

ทั้งนี้ เมื่อบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิครบกำหนดตามที่กล่าวข้างต้นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญยังคงสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้  

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
รายการ รายละเอียด

 

อัตราการใช้สิทธิ

 

หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

ไม่มี

วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก

30 มิถุนายน 2542

กำหนดเวลาการใช้สิทธิ

ทุก ๆ 3 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน, 31 ธันวาคมของทุกปี โดย
  1. การใช้สิทธิวันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 มีนาคม
  2. การใช้สิทธิวันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 มิถุนายน
  3. การใช้สิทธิวันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำนงวันที่ 15-29 กันยายน
  4. การใช้สิทธิวันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำนงวันที่ 16-30 ธันวาคม

ถ้าวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้เลื่อนวันใช้สิทธิไปเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

วิธีการใช้สิทธิ

1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER)

2. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (BROKER) ภายในเวลาทำการ

3. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

    3.1 ใบคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญตามแบบที่ธนาคารกำหนด
    3.2 ใบหุ้นบุริมสิทธิหรือใบแทนใบหุ้นบุริมสิทธิ (ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด)
    3.3 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันยื่นเอกสาร พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

สถานที่ใช้สิทธิ

1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 Tower B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999 (TSD Call Center)

2. บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
เฉพาะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ Broker

   * สอบถามเพิ่มเติมที่ Corporate Secretarial Services 2 โทรศัพท์ 02-544-4217,  02-795-3241