การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

(เผยแพร่บน Website เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566)

 

ประกาศการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ครั้งที่ 1/2566 (ฉบับรูปเล่ม)
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ครั้งที่ 1/2566
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
งานนายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9999
เว็บไซต์: https://www.set.or.th/th/tsd/overview

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ถือหุ้น

 

 

วันกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประกาศการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม