ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการสินเชื่อระยะสั้น (T/R) แก่ผู้นำเข้า มีระยะเวลาตามปกติไม่เกิน 180 วัน โดย SCB จะชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ส่งออกไปก่อน และผู้นำเข้าสามารถชำระเงินคืนให้กับ SCB ในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด
สินเชื่อ T/R ให้บริการครอบคลุมวิธีชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตามข้อตกลงระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ส่งออก อาทิ เลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit: L/C) ตั๋วเงินเรียกเก็บ (bills for collection: B/C) เงินโอนต่างประเทศขาออก (outward remittance) เป็นต้น
สามารถเลือกสกุลเงินในการขอสินเชื่อ T/R ได้ตามข้อตกลงซื้อขาย ทั้งสกุลบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศ

จุดเด่นของบริการ

ส่งมอบเอกสารการค้าต้นฉบับภายใน 30 นาที 1 เมื่อผู้นำเข้าได้แจ้งขอสินเชื่อ และยื่นเอกสารสัญญา T/R ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้เงื่อนไขที่ SCB กำหนด หรือตามเงื่อนไขการอนุมัติของลูกค้าแต่ละราย
สะดวกกับบริการออนไลน์ สามารถส่งคำขอสินเชื่อ T/R ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 2
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ
หมายเหตุ:
1 ต้องยื่นแบบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบภายในเวลา 17.00 น. (ยกเว้น T/R Local Purchase ผ่าน BAHTNET และการออกเช็ค จะต้องส่งใบคำขอใช้บริการและเอกสารประกอบให้ SCB ภายใน 12.00 น.)
2 SCB จะพิจารณาสินเชื่อ T/R เฉพาะวันและเวลาทำการธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้นำเข้าสามารถส่งคำขอสินเชื่อ T/R ผ่านระบบออนไลน์เมื่อใดก็ได้ โดยหากส่งคำขอสินเชื่อ T/R นอกเวลาทำการ SCB จะพิจารณาอนุมัติในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

เสริมสภาพคล่อง
SCB ชำระเงินค่าสินค้าให้ก่อน ผู้นำเข้าสามารถชำระเงินคืนได้ตามกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับธนาคาร เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ
บริหารการใช้สินเชื่อได้
สามารถบริหารการใช้สินเชื่อให้เหมาะสมกับรอบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
เลือกสกุลเงินได้
เพิ่มทางเลือกการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยสามารถเลือกใช้สินเชื่อเป็นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศได้
กู้ได้ทุกวิธีชำระเงิน
สามารถขอสินเชื่อได้ทุกรูปแบบวิธีการชำระเงิน ทั้ง T/T, B/C, L/C ทั้งจากการซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
ประหยัด
ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง เมื่อส่งคำขอสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์
รับข้อมูลอัตโนมัติ
รับอีเมล trade outstanding report แสดงรายการสินเชื่อคงค้าง วันครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย พร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม T/R against L/C, DL/C, B/C
  • เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม T/R against T/T และ T/R local purchase
  • แบบคำขอโอนเงิน
  • เอกสารแสดงการซื้อ-ขาย พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม เช่น proforma invoice

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ