ลักษณะบริการ

SCB ให้บริการโอนสิทธิการรับเงินแก่ผู้ส่งออกที่ต้องการให้ผู้รับโอน (assignee) รายเดียวหรือหลายรายมีสิทธิรับเงินค่าสินค้าภายใต้ตั๋วเงินเรียกเก็บ (bills for collection) หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต (ที่ไม่ได้ระบุว่าสามารถโอนได้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับโอนเป็นผู้ผลิตสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้กับผู้นำเข้าในต่างประเทศ

การโอนสิทธิการรับเงินนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า เมื่อผู้รับโอนได้ผลิตสินค้าและจัดส่งให้กับผู้นำเข้าในต่างประเทศแล้ว จะได้รับชำระค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา

การโอนสิทธิดังกล่าวนี้ จะโอนเฉพาะสิทธิการรับชำระเงินตามที่ระบุในเอกสารเท่านั้น แต่การดำเนินการตามเงื่อนไขอื่น ๆ ยังคงเป็นของผู้ส่งออกหรือผู้รับประโยชน์
เมื่อผู้รับโอนส่งออกสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะยื่นเอกสารให้ SCB เรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
หลังจากได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว SCB จะนำเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนตามสิทธิที่จะได้รับเงินตามเอกสารเรียกเก็บทางการค้า (assignment of proceeds) และนำเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) เข้าบัญชีให้กับผู้โอน

จุดเด่นของบริการ

บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ จากเจ้าหน้าที่ชำนาญการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (certified documentary credit specialist: CDCS) ที่ให้บริการ และพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการทำธุรกรรม
สะดวกกับศูนย์ธุรกิจต่างประเทศที่พร้อมให้บริการ ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขั้นตอนบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

สร้างความมั่นใจ
ผู้รับโอนมั่นใจว่าจะได้รับเงินแน่นอนเมื่อผู้นำเข้าชำระเงินตามเอกสาร
ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล
สามารถโอนสิทธิการรับเงินให้กับผู้รับโอนได้หลายราย โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้นำเข้าให้ผู้รับโอนทราบ
ง่าย
ไม่ต้องทำสัญญาชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ผลิต เนื่องจาก SCB ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการโอนเงินให้ผู้ผลิตได้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งที่ระบุในใบคำขอโอนสิทธิการรับเงิน
เพิ่มโอกาสทางการค้า
ถ้าจำนวนสินค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อมีปริมาณมากเกินกำลังการผลิต ผู้ส่งออกสามารถติดต่อให้ผู้ผลิตรายอื่นช่วยผลิตสินค้าได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
เอกสารประกอบคำขอทำธุรกรรม
  • ต้นฉบับเลตเตอร์ออฟเครดิต (Original L/C) และคำแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment L/C) (ถ้ามี)
  • เอกสารเรียกเก็บทางการค้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิต L/C หรือตั๋วเงินเรียกเก็บ B/C เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice), ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List), ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange), ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB Business Call Center พร้อมให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 19:00 น.

0 2722 2222

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ