ลักษณะบริการ

ทำหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยดูแลให้บริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีบริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • มั่นใจได้กับการฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง และมีระบบการจัดเก็บทรัพย์สินและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่มีความปลอดภัยสูง
  • ดูแลนโยบายการลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ระบุในโครงการจัดการหรือหนังสือชี้ชวน
  • ทวนสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการหรือหนังสือชี้ชวน
  • ได้รับการแจ้งข่าวสารที่สำคัญต่างๆ และการติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
  • ได้รับบริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ (Service Level Agreement) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของลูกค้าต่อไป
  • มั่นใจได้กับการให้คำปรึกษา พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 0 2544 2923, 0 2795 5373, 0 2795 1957, 0 2795 4153

แฟกซ์: 0 2544 7475

อีเมล: corporatetrust_sales@scb.co.th

ช่องทางการติดต่อ