ดร.ยรรยง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยก่อนหน้านี้ ดร.ยรรยง ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC)

 

ก่อนร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ยรรยง มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน รับผิดชอบภาพรวมของงานนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ รวมทั้งเคยเป็นผู้บริหารรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจมหภาค ยุทธศาสตร์องค์กร และเสถียรภาพระบบการเงิน นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2552-2553 ดร. ยรรยง ได้ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
เพื่อตลาดทุน

 

ดร.ยรรยง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงินและตลาดทุน มีผลงานวิชาการและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาแก่สาธารณชนและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง

 

ดร.ยรรยง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย