คุณกฤษณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  คุณกฤษณ์ เป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจประกัน ซึ่งคุณกฤษณ์จะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งมาช่วยสานต่อแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank ได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธนาคารต่อไป


ก่อนร่วมงานกับธนาคาร คุณกฤษณ์  ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจตลอดมา


คุณกฤษณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ