ม.ล. จีรเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ม.ล. จีรเดช เริ่มงานกับธนาคารครั้งแรกเมื่อปี 2533 ในตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ จนถึงปี 2537 จากนั้นได้ไปร่วมงานกับ บริษัทสยามวาณิชธุรกิจ ในปี 2539 – 2544 ในตำแหน่ง Senior Associate จากนั้นได้เข้าร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ อีกครั้ง เมื่อปี 2544 ในตำแหน่ง ผู้จัดการสายลูกค้าขนาดใหญ่ 2 จากนั้นได้เลื่อนระดับชั้นเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 2 ในปี 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Credit