พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปัจจุบัน พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

อายุ

69

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2552 - 2556

กรรมการบริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

2555 - 2559

รองเลขาธิการพระราชวัง/ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

2560 - 2561

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

 

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณี จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี