พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวังในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561

 

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ ประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย

อายุ

69

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2555 - 2559

รองเลขาธิการพระราชวัง/ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

2560 - 2561

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

 

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณี จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี