พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการของบริษัทต่างๆ ดังนี้ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด บริษัท สยามสินธร จำกัด บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด และบริษัท ดอยคำ จำกัด

อายุ

69

ตำแหน่งในธนาคาร

  • กรรมการ
  • กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 เดือน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                

2555 - 2559

รองเลขาธิการพระราชวัง/ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

2560 - 2561

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

     

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

     

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

2561-ปัจจุบัน

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

 

2561-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณี จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด

 

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

  • ของตนเอง 

ไม่มี

  • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี