อายุ

71 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 7 เดือน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

 • ศิษย์การบิน รุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ
 •  หลักสูตรนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43 โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง
 • หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 27 วิทยาลัยกองทัพอากาศ
 • Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง       
 • ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 •  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง
 •   ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • เลขาธิการพระราชวัง
 • ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของธนาคาร

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี