อายุ

67 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ 
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มิถุนายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาโท Master of Business Administration, Tarleton State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

 • Certificate of Insurance, College of Insurance, London, UK
 • Sasin Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Completion CFO Certification Program ของสภาวิชาชีพบัญชี
 • Certificate of NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton University of Pennsylvania, USA
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board's Role in Mergers and Acquisitions สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • PTT Executive Leadership Development, GE Crotonville, USA
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ OKEA ASA (OSLO) (ประเทศนอร์เวย์)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโซล่าเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 • กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัททิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ และประธานกรรมการด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน เซอวิสเซส จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
 • รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงระบบ ERP กลุ่มปตท. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซมิสแอสเสท จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ SCB

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี