อายุ

72 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ 
 • กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 มิถุนายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 -

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรม

 • Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Role of Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
 • ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น
 • รองประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 3 (การเงินการคลัง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของ SCB

 

 • ของตนเอง 

ไม่มี

 • ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี